Handelsvilkår

Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde og gyldighed
Ethvert salg og enhver leverance fra ShopFreak ApS – herefter benævnt SF – sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med SF’s kunde.

Enhver afvigelse fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være anført i kundens ordre eller lignende, er derfor ikke en del af aftalegrundlaget mellem SF og køber, medmindre skriftlig accept deraf foreligger fra SF. Såfremt der mellemSF og kunden foreligger øvrigt kontraktmateriale har bestemmelser i det øvrige kontraktmateriale forrang frem for nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. Leverancens omfang
SF har ejendomsretten til det udviklede produkt, indtil dette afhændes ved betaling fra kunde. Kunden tillægges en licens i form af en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset brugsret til softwaren.

Kunden er pligtig til at respektere SF’s og eventuelle underleverandørers til enhver tid gældende licensvilkår og ejendoms-/ ophavsret til dette programmel og er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for omgang med programmel, der er beskyttet af ophavsret eller ejendomsret. Særligt vedr. abonnement forudsættes det, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos SF.

2.a Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan der følge produktbeskrivelser og brugervejledninger for edb-udstyr og edb-programmel i det omfang, som dette er udarbejdet. Er det en forudsætning for kunden, at dette forefindes skal SF gøres skriftlig opmærksom herpå før tilbudsafgivelse. Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det udarbejdede materiale til brug i AdWords konto opbygning følger den danske lovgivning, herunder etiske regler, samt regelsæt og retningslinjer defineret af Google Inc.

Ved eventuelt sagsanlæg/krav fra producent mod SF kan tilsvarende erstatning kræves fra kunden.

2.b Særlige betingelser vedr. backup
Backup af software skal aftales særskilt med SF. Da alle udviklede produkter hostes på Google Inc. Servere tages der ingen backup af produkter. Det påhviler derfor kunden at få en udførlig skriftlig aftale vedr. backupprocedure, såfremt at der er specielle krav til tidspunkter for backup etc.

2.c Særligt vedr. valg af søgebare udtryk, fraser og billedmateriale
SF tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning – dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale, som absolut ikke må forefindes i udviklede SF produkter. SFer altid suveræne i definitionen af begrebet ’kontroversielt materiale’.

2.d Særligt vedr. understøttelse af browsere
SF’s produkter og administrationsplatform er som udgangspunkt kun understøttet af nyeste version af browserne Microsoft Internet Explorer, samt Mozilla Firefox. Denne understøttelse er således alene gældende for det pågældende tidspunkt for implementeringen af AdWordsproduktet.

Kundespecifikke tilretninger, herunder men ikke begrænset af, grafiske designs eller opsætning, tilretninger på den af SF leverede produktion, kan således forårsage en utilsigtet virkning i andre browsertyper.

Med mindre andet er aftalt skriftligt er alle kundespecifikke opgaver, herunder estimater på opgaver, kun understøttet af nyeste version af browserne Microsoft Internet Explorer samt Mozilla Firefox for det pågældende tidspunkt for implementeringen af den kundespecifikke opgave.

3. Pris og betaling
Timepris for konsulent-bistand andrager pr. 1/1-2011 kr. 650,- /time. Der afregnes pr. påbegyndt halve time. Den fastsatte timepris er eksklusiv moms.

3.a Særlige betingelser vedr. Google AdWords udviklede konti
Enhver anvendelse SF’s Google AdWords produkt sker på de til enhver tid gældende vilkår i henhold til de generelle forretningsbetingelser, som abonnenten har accepteret ved tegning af abonnementsaftale med SF.

3.b Særlige betingelser vedr. timearbejde
Såfremt at der ikke er tale om fastprissager vil følgende være gældende.

Salæret til SF fastsættes på grundlag af den tid, vi har brugt på sagen samt opgavens karakter. I specielle tilfælde forbeholder vi os ret til at relatere prisen til det ansvar, der er forbundet med opgaveløsningen, i kombination med den forbrugte tid.

Afregningen skal indeholde en tilstrækkelig beskrivelse af det arbejde, der kræves betaling for. Vi giver meget gerne et overslag over de forventede omkostninger ved opgaveløsningen, inden vi påbegynder en opgave for en klient, og påtager os gerne løbende at følge op på dette overslag og meddele, hvis det ser ud til, at overslaget ikke holder.

Hvis der ikke kan gives et tilbud, oplyser vi hvilke hovedelementer, der indgår i det salær, der skal betales.

3.c Betaling
SF er berettiget til at fakturere betalingen for udviklet adwords produkt, når kontraktindgåelse er underskrevet af begge parter. Månedlige driftsomkostninger for SF Google AdWords produkt udfaktureres, når det endelige produkt overdrages til køber. Fakturaer er forfaldne til betaling 8 dage efter fakturadato eller efter individuel aftale.

Ved forsinket betaling er SF berettiget til at opkræve en rente fra forfaldstidspunktet med den til enhver tid efter rentelovens regler fastsatte sats. SF skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, påkrav er afgivet og yderligere 10 arbejdsdage er forløbet uden betaling, kan SF i fornødent fald tilbageholde hele eller dele af yderligere leverancer eller gennem skriftlig meddelelse til kunden helt eller delvist hæve aftalen. Alle priser er angivet ekskl. merværdiafgift og andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt købet. Det påhviler kunden selv, at holde SF løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.

3.d Særligt vedr. abonnement
Abonnementer faktureres halvårligt forud og kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter SF fremsender en bekræftelse. Abonnementet løber fra aftalens tegning og 6 måneder frem, hvorefter den hver 6. måned automatisk forlænges til en ny abonnementsperiode. Fejlbestilte abonnementer og udviklede produkter vil ikke blive tilbagebetalt.

3.e Reguleringer
Den til enhver tid gældende driftspris indeksreguleres 1 gang årligt med 3 % for at følge markedsindekset.  Indeksreguleringen tilskrives aftalen automatisk 1 år efter tegning af aftalen.

SF forbeholder sig ret til løbende at ændre denne sats i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.

4. Leveringstidspunkt og idriftsættelse
Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når webshoppen/siden er implementeret med valgte SF produktpakke. Kunden har efter overdragelse fuld råderet over det købte SF produkt. SF påtager sig ikke noget ansvar, hvis kunden selv foretager ændringer eller lign. Der kan forringe produktets effektivitet eller har indflydelse på omkostningen for månedlig drift. Risikoen for produkterne overgår til kunden på leveringstidspunktet.

5. Afhjælpning og reklamation
SF tilstræber, at produkterne hos SF er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. SF er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

I overensstemmelse med nedenstående vilkår og med den hurtighed situationen kræver, er SF forpligtet til på egen bekostning at foretage afhjælpning af de fejl i produkterne, som gør, at disse ikke lever op til de aftalte specifikationer i produktbeskrivelsen.

SF’s ansvar omfatter ikke:

1.Fejl opstået som følge af kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør eller software, der ikke direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.
2.Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med SF’s instruktioner.
3.Fejl opstået som følge af kundens manglende uddannelse eller anvendelse af produkterne på en anden måde end dikteret via Google AdWords Qualified eksamen. Indbefattet er forsømmelse fra kundens eller dennes personale eller tredjemands side eller ved andre omstændigheder, som ligger udenfor SF’s kontrol (force majeure)
4.Normal driftsvedligeholdelse såsom justering eller hvis anskaffelse af ekstra funktionalitet kræves.
5.Programfejl i underleverandørens produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse. Ønsker kunden at gøre mangler gældende for så vidt angår en underleverandørs produkt, skal dette meddeles SF, der herefter videregiver mangelbeskrivelsen til underleverandøren.
6.Indskrænkninger i systemets funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af kundens indlægning af programmel mv., der påvirker det af SF leverede.
7.Copyright, branding og navnebeskyttelse, der ikke er oplyst af kunden inden produktionsstart.
For at påberåbe fejl eller mangler ved produkterne skal kunden anmelde fejlen eller manglen til SF straks efter fejlen er opdaget. Kunden skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

SF har kun ansvar for fejl, som påpeges inden 2 måneder fra leveringstidspunktet. Fejl der er indberettet til SF senere end 2 måneder efter implementering, vil blive rettet og afregnet pr. forbrugt tid til den aftalte timesats. Det er således kundens ansvar at gennemgå udviklede produkt samt at indberette fejl og mangler senest 2 måneder efter implementering.

Garantiperioden for udstyr og programmel fra en underleverandør vil dog altid følge den pågældende underleverandørs garantiperiode.

Ved afhjælpning af fejl skal de berørte dele stilles til SF’s disposition i den dertil nødvendige tid. Disse foranstaltninger skal foretages i SF’s almindelige arbejdstid. På begæring skal repræsentanter fra kunden være til rådighed under SF’s arbejde.

Har kunden anmeldt fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan påregnes SF, skal kunden godtgøre de udgifter, SF måtte have haft i den sammenhæng. Godtgørelsen fastlægges ud fra SF’s til enhver tid gældende timesatser.

6. Aftalens løbetid, opsigelse og ophævelse
Aftalen løber uden tidsbegrænsning fra indgåelsestidspunktet.

6.a Særligt vedr. abonnement

Abonnementer tegnes i 3 måneders perioder. Kunden kan opsige indenfor 3 måneders-perioden med 30 dages varsel, men der vil ikke ske tilbagebetaling for den resterende abonnementsperiode. Såfremt kunden ikke opsiger inden for en 3 måneders-periode vil aftalen løbe videre i en ny 3-måneders-periode.

SF kan til enhver tid opsige et abonnement med 30 dages skriftligt varsel. Såfremt SF opsiger et abonnement, vil abonnementsbetaling for den resterende abonnementsperiode blive tilbagebetalt til kunden.

Gene af andre abonnenter og væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet vil blive betragtet som misbrug. SF er i enhver henseende suveræn i definitionen af hvorvidt der foreligger ’misbrug’.

I misbrugstilfælde kan SF uden varsel ophæve og lukke et abonnement.

Indbetalt beløb til Google AdWords konto kan ved abonnementsudløb refunderes.

Opsigelse af abonnement ved uoverensstemmelse i forbindelse med ophavsret, copyright. Såfremt en AdWords konto ikke godkendes til visning via Google media grundet krænkelse af ophavsret, copyright eller lign. refundes produktionsomkostninger ikke. Det påhviler kunden alene at oplyse om sådanne mulige twister, førend en egentlig produktion sættes i værk.

7. Ansvarsbegrænsning
SF’s erstatningsansvar er i ethvert skadestilfælde, begrænset til de samlede betalinger for edb-udstyr og edb-programmel. SF er dog i intet tilfælde, ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt avance, tabt data og disses reetablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill eller dagbods- eller konventionalbodskrav, som kunden måtte ifalde overfor tredjemand.

Særligt for så vidt angår eventuelle produktansvarsskader påtager AF sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad, der følger af produktansvarsloven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet.

I den udstrækning SF måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde SF skadesløs i samme omfang, som SF’s ansvar er begrænset efter nærværende betingelser.

SF indgår aftale med kunde omkring budgetter fastlagt for AdWordsprodukter. SF kan ikke gøres erstatningspligtig for overskredne budgetter.

SF forbeholder sig retten til at logge ændringer i produkter produceret af SF. Dette da alle SF produkter er kundens ejendom efter overdragelse men, da SF stadig forpligter sig til serviceydelse på produktet. Da skal SF kunne dokumentere eventuelle udefra komne ændringer til produktet.

SF kan fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med ophavsret og copyright på det af kunde leveret materiale herunder billedmateriale til produktion.

8. Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for SF, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som SF ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, naturkatastrofer, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder samt mangler ved eller forsinkelse fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

SF er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid, bliver umuliggjort pga. en eller flere af ovennævnte omstændigheder.

Kunden har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor nævnt, hvis denne har varet i mere end 3 mdr.

9. Ejendomsforbehold
Licenser er SF ejendom. Der ydes ikke sub-licensering ved eventuel flytning til anden udbyder. Temaer så vel som plugins og moduler underlægges samme ejendomsforhold.

10. Værneting og lovvalg
Eventuelle tvistigheder mellem parterne skal afgøres endeligt ved voldgift, efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration) og afgørelsen skal træffes efter dansk ret.